กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ.๒๕๑๓) ออกตามความว่าด้วยรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร
1,376 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์