กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ.๒๕๑๓) ออกตามความว่าด้วยรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร
7 พ.ค. 61 11:22 น. 448 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
นักวิชาการคอมพิวเตอร์