การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
422 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์