ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานที่ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
881 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์