พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
250 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์