ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่1)
349 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์