ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ใช้อำนาจพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
643 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์