หน้าหลัก / ตราสัญลักษณ์

ตราเครื่องหมายทางราชการ

 

      ตราเครื่องหมายทางราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นรูปวงกลม 2 ชั้น

               วงกลมชั้นนอกเป็นเส้นทึบภายในวงกลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักร ซึ่งหมายถึงการศึกษา ล้อมรอบด้วยดอกบัว       

   ซึ่งหมายถึงประชาชน   ดวงตรานี้มีความหมายว่า "ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนและเทิดทูนการศึกษา"