หน้าหลัก / กลยุทธ์

กลยุทธ์

๑. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานสากล

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

๔. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชนของทุกภาคส่วนโดยหลักธรรมาภิบาล

๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้

๖. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้