หน้าหลัก / ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์

๑) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

๒) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลา

๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข

 

กลยุทธ์

๑) ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

๒) พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

๓) การเข้าถึงบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลา

๔) สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชนทุกภาคส่วนโดยหลักธรรมาภิบาล

๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

๖) ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและมั่นคงในจังหวัดสงขลา