หน้าหลัก / ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์

๑) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

๒) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลา

๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) เพื่อสันติสุข

 

กลยุทธ์

๑) ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา

๒) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา สู่ศตวรรษที่ ๒๑

๓) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลา

๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และนวัตกรรม 

๖) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุข และความมั่นคง