หน้าหลัก / วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐานการศึกษา

๒) เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา สู่ศตวรรษที่ ๒๑

๔) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ

๕) เพื่อส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ

๖) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๗) เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา สู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

 

เป้าประสงค์

๑) ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๒) สถานศึกษาเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๓) ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองสู่ศตวรรษที่ ๒๑

๔) ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

๕) สถานศึกษาเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

๖) สถานศึกษาเอกชนมีการบริหารจัดการศึกษาเอกชนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

๗) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชน 

๘) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนมีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

๙) สถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข

 

ตัวชี้วัด

๑) ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๒) ร้อยละของสถานศึกษาเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๓) ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามคุณภาพการศึกษา

๔) ร้อยละของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองสู่ศตวรรษที่ ๒๑

๕) ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

๖) ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

๗) ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชน

๘) มีระบบสารสนเทศด้านการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน ที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

๙) ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข