หน้าหลัก / เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

๑. สถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล

๓. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

๕. องค์กร ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาเอกชน

๖. สถานศึกษาเอกชนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้การศึกษาสร้างสันติสุข