หน้าหลัก / วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล

๒) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาตามศักยภาพ

๓) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๔) เพื่อร่วมสร้างสันติสุขโดยใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต อาชีพ

 

เป้าประสงค์

๑) ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)

๒) สถานศึกษาเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท ผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา

๓) ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน ได้รับการพัฒนา

๔) สัดส่วนผู้เรียนในระบบ ระหว่างเอกชน ต่อรัฐบาล เพิ่มขึ้น

๕) ผู้เรียนและกำลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมสู่สังคมและประชาคมอาเซียน

๖) การบริหารจัดการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ

๗) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชน และส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาเอกชน

๘) ผู้เรียนในจังหวัดสงขลามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๙) ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐) สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้การศึกษาสร้างสันติสุข

 

ตัวชี้วัด

๑) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒

๒) ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของ สช. สมศ. ระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้น

๓) ร้อยละของผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น

๔) จำนวนข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น

๕) จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖) สัดส่วนผู้เรียนในระบบระหว่างเอกชนต่อรัฐเป็น ๓๐ : ๗๐

๗) จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้น

๘) จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนที่มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ

๙) ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสงขลาที่มีคะแนนเฉลี่ยสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น

๑๐) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิสลามศึกษา (I-NET) ของผู้เรียน สถานศึกษาเอกชนทุกระดับเพิ่มขึ้น

๑๑) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และอำเภอในจังหวัดสงขลา ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

๑๒) ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติสุขในจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น