หน้าหลัก / วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างสันติสุข สู่ศตวรรษที่ ๒๑”

 

พันธกิจ

๑) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๒) นิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ ๒๑

๔) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเอกชน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล

๖) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเอกชนในเขตพื้นพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) สู่สันติสุขอย่างยั่งยืน