หน้าหลัก / วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“การจัดการศึกษาเอกชนมีคุณภาพมาตรฐาน เสริมสร้างสันติสุข สู่ศตวรรษที่ ๒๑”

 

พันธกิจ

๑) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเสริมสร้างผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสู่ศตวรรษที่ ๒๑

๒) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเอกชน

๓) พัฒนาระบบการบริหารจัดการรการศึกษาเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๔) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สังคมสันติสุข