หน้าหลัก / วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

         ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ ศึกษาแห่งชาติ เน้นความรู้คู่คุณธรรม มุ่งเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชม สร้างเสริมสันติสุข ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากล

 

พันธกิจ

๑. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเอกชนสู่มาตรฐานสากล

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

๗. เสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้