หน้าหลัก / ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
       
            สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ โดยให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นแก่ประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ระดับประถมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่อำเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา 4 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย