หน้าหลัก / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

              สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาในฐานะที่มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการกำกับ ดูแล เร่งรัด นิเทศและติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ให้สอดคล้องกับความต้องการวิถีชีวิต และวัฒนธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้และฝึกทักษะทางอาชีพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการศึกษาในการเสริมสร้างสมานฉันท์ สันติวิธี มีความมั่นคงและส่งเสริมความเป็นไทย รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการศึกษาเอกชนในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งหวังการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกประเภท สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รวมทั้งมีบทบาทหลักในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในข้อที่ ๔ นโยบายการศึกษาการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม