ผอ.สช.สงขลา ตรวจความพร้อมอาคารสถานที่โรงเรียนที่ขอเพิ่มห้องเรียน