ค้นพบ 56 รายการ
หัวข้อ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | ดู 10 ครั้ง
คำสั่งสพฐ. ที่ 922/2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | ดู 273 ครั้ง
คำสั่งสพฐ. ที่ 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสารที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | ดู 276 ครั้ง
แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้ง ถอดถอน | ดู 25 ครั้ง
เอกสารใช้ประกอบการแต่งตั้ง ถอดถอน | ดู 15 ครั้ง
แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่ และครู ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ | ดู 42 ครั้ง
ตารางสรุปการแต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ | ดู 43 ครั้ง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใหม่) 11 ต.ค.59 | ดู 25 ครั้ง
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา | ดู 28 ครั้ง
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) | ดู 31 ครั้ง
(ตัวอย่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน | ดู 40 ครั้ง
เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1 | ดู 9 ครั้ง